ระบบบริหารงานวิจัย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ระบบบริหารงานวิจัยจัดทำขึ้นเพื่อบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า รวบรวมข้อมูลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ

การตีพิมพ์

นำเสนอข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผลงานตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน วันที่ตีพิมพ์ ระดับผลงานที่ตีพิมพ์ ค้นผลงานตีพิมพ์บนเว็บไซต์สำนักพิมพ์ออนไลน์

Publish more »

อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร

นำเสนผลงานอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรที่ได้รับคำขอรับ และได้รับเลขสิทธิบัตร โดยสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและใช้เป็นหลักฐานการยื่น

Patent more »

นักวิจัย

นำเสนอข้อมูลนักวิจัย และสามารถค้นหาข้อมูลนักวิจัยที่อยู่ใน Google Scholar, Scopus (Publons), Researchgate และช่วยในการค้นหาผลงานนักวิจัยใน Scopus เพื่อตรวจสอบผลงานตีพิมพ์, Ciatation, H-Index

Researcher more »

การประเมินตนเอง (SAR)

นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะ เกี่ยวกับผลงานวิจัยและผลทางวิชาการที่เป็นตัวชี้วัดด้านงานวิจัย และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินตนเอง (SAR) ในระดับคณะฯ และระดับสาขา

SAR more »


2020-2022 - International College RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KRUNGTHEP (ICUTK)